دانشجوی محترم لطفا قبل از ورود به آزمون مرورگر خود را به آخرین نسخه به روز رسانی کنید تا برای بارگذاری فایل ها با مشکل مواجه نشوید. در غیر این صورت عواقب آزمون بر عهده خودتان می باشد.